Privacyverklaring MEDISTRAT SA/NV


Laatst bijgewerkt: 07/04/2021

Uw privacy is belangrijk voor ons. Medistrat respecteert het privéleven en de rechten van elkeen inzake de controle van persoonlijke gegevens.
De principes die ons leiden zijn eenvoudig. Wij zijn transparant wat betreft de redenen en de aard van de verzamelde gegevens. We beschermen de gegevens van de respondenten op scrupuleuze wijze. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook nooit doen.

Uw data blijft dus “safe” bij ons.

Zo treffen we dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens met inbegrip van wijzigingen ingevolge de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "Privacywetgeving").
Deze Privacyverklaring beschrijft onder meer voor welke doeleinden, en op welke juridische basis MEDISTRAT uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke termijn deze worden bewaard en wat uw rechten in dit verband zijn.

1. Over MEDISTRAT
MEDISTRAT NV, met maatschappelijke zetel te Route de Genval 32, 1380 Lasne, met ondernemingsnummer 0455.137.658 (hierna "MEDISTRAT" of "we/wij/ons") neemt als verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Privacywetgeving.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
We verzamelen persoonsgegevens als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen over onze diensten, of als u naar ons belt.
De tijdens onze opdrachten verzamelde informatie/antwoorden alsook de gegevens van de respondenten (zoals de naam, het telefoonnummer, het adres, het e-mailadres en de informatie die we verzamelen voor fiscale redenen) worden behandeld volgens de regels eigen aan elk van hen.

3. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hechten belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.
De personen die voor of in opdracht van Medistrat werken en die daartoe toegang hebben tot persoonlijke gegevens, verklaren de confidentialiteit van deze gegevens te herkennen.

Wij engageren ons in het bijzonder om:

  • geen data te gebruiken waartoe wij toegang hebben voor andere doeleinden dan deze die ons toegewezen zijn ;
  • geen data vrij te geven aan andere personen dan de personen die daartoe geautoriseerd zijn;
  • geen data te kopiëren tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken;
  • alle voorzorgen te nemen bij het gebruik van data om foutief en frauduleus gebruik ervan te vermijden;
  • alle voorzorgen te nemen bij het gebruik van data om de veiligheid van deze data te beschermen.

4. Bewaartermijn
We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden omschreven.
De data die verzameld worden in het kader van onze opdrachten (AE reporting, database, namen deelnemers) worden gedurende 10 jaar bewaard (om te voldoen aan de eisen van alle farmaceutische bedrijven)

5. Uw rechten
U heeft de volgende rechten betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:
(1) Recht van toegang:
U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier toegang toe te krijgen.

(2) Recht van verbetering:
U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Bepaalde gegevens zal u zelf op uw profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vindt u onze contactgegevens onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

(3) Recht van wissing:
U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de data ten onrechte is verwerkt.

(4) Recht van beperking:
U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:
Wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die MEDISTRAT nodig heeft om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
Wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de data niet wil laten wissen;
Als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.
Uw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door MEDISTRAT enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na uw toestemming, als noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).

(5) Recht van bezwaar
U heeft het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

(6) Recht op overdraagbaarheid:
U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan MEDISTRAT hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(7) Recht om toestemming in te trekken
Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

(8) Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.
Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

6. Divers
Op deze Privacyverklaring is het Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot deze Privacyverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

7. Contact opnemen met MEDISTRAT
Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid, dan kan u op volgende wijze contact met MEDISTRAT opnemen:
Per de post: Route de Genval 32, 1380 Lasne
Via E-mail: research@medistrat.be
Via telefoon: +32 (0)2 361 17 92

Algemene bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.